Mitutoyo Imada Peacock Niigataseiki Kanetec CITIZEN

Lista szkoleń

APQP - ZAAWANSOWANE PLANOWANIE JAKOŚCI WYROBU

czytaj więcej
Opis i plan Celem szkolenia jest:
- nabycie umiejętności w zarządzaniu nowymi projektami według metodyki APQP
- poznanie użytecznych technik i narzędzi stosowanych w branży motoryzacyjnej, koniecznych do
uzyskania akceptacji wyrobu przez klienta.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- kadry kierowniczej
- liderów
- członków zespołów zajmujących się planowaniem jakości wyrobu.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
- Praktycznie wykorzystywać narzędzia związane z APQP
- Prowadzić odpowiedni nadzór nad planowaniem jakości wyrobu.

Wymiarowanie i tolerowanie oraz interpretacja rysunku technicznego zgodnie ze standardami ISO-GPS

czytaj więcej
Opis i plan
Ostatnie kilka lat przyniosło dużo zmian w wymaganiach stawianych dokumentacji technicznej. Pojawiły się nowe wydania norm systemu GPS do najważniejszych możemy zaliczyć: PN-EN ISO 1101:2017-05; PN-EN ISO 1660:2017-05; PN-EN ISO 5459:2011-P; PN-EN ISO 14405-1:2016-12; PN-EN ISO 2692 :2021-E; PN-EN ISO 22081:2021-E.
Wykłady i bardzo duża liczba ćwiczeń mających na celu nabycie przez uczestników umiejętności sprawnego interpretowania wymagań zawartych w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej zgodnie z obowiązującymi standardami.

GD&T - Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w teorii i praktyce

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady i ćwiczenia mające na celu nabycie przez uczestników umiejętności sprawnego interpretowania wymagań GD&T zawartych w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej zgodnie z obowiązującymi standardami ASME oraz zaplanowanie metod pomiaru zidentyfikowanych wymagań.

Kalibracja sprzętu kontrolno-pomiarowego - warsztaty praktyczne

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady i ćwiczenia mające na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności kalibracji szerokiej grupy narzędzi pomiarowych (od suwmiarek po maszyny pomiarowe).

Projektowanie procesów pomiarowych - Dobór wyposażenia pomiarowego w systemie jakości wg ISO 9001 i IATF16949:2016

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady mające na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zaprojektowania procesu pomiarowego w dowolnym procesie wytwórczym dla wielkości geometrycznych i mechanicznych, m.in.: przedstawienie organizacji jako mapy procesów z uwzględnieniem procesów pomiarowych; zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001 dla procesów wytwarzania, pomiarów i analizy w nowoczesnych organizacjach; pokazanie zasad projektowania procesów; przedstawienie wskaźników które decydują o poprawności ekonomicznej i metrologicznej procesów; przedstawienie grup przyrządów pomiarowych, wykorzystywanych w procesach pomiarowych; nabycie umiejętności samodzielnego doboru wyposażenia pomiarowego do zamierzonych zadań.

Przemysłowa technika pomiarowa

czytaj więcej
Opis i plan
Warsztaty oraz wykłady mające na celu przekazanie uczestnikom podstaw wiedzy z zakresu generowania dokumentacji
technicznej w systemach CAD 2D i 3D, porównanie wymagań rysunkowych systemu GPS i GD&T. Przedstawienie
praktycznych aplikacji narzędzi i urządzeń pomiarowych stosowanych w przemyśle branŜy: Automotive, AGD, maszynowy,
lotniczy i innych dotyczących pomiarów geometrycznych, tolerancji kształtu i połoŜenia struktury warstwy wierzchniej oraz
twardości.

Podstawy wykonywania pomiarów geometrii i obsługa przyrządów pomiarowych - warsztaty szkoleniowe

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady i ćwiczenia mające na celu zapoznanie uczestników z praktycznym, poprawnym użytkowaniem podstawowych przyrządów pomiarowych do pomiarów geometrii. Uczestnicy szkolenia zdobędą kompetencje do wykonywania pomiarów. 
Szkolenie kierowane jest do: 
- kandydatów do pracy na stanowisku kontrolera jakości 
- pracowników działów kontroli jakości i/lub laboratoriów pomiarowych 
- osób wspomagających działy kontroli jakości i/lub laboratoria 
- osób doskonalących swoje umiejętności 
Materiał omawiany na szkoleniu zawiera wiedzę niezbędną każdej początkującej osobie zajmującej się pomiarami i zapewnieniem jakości.

Podstawowe zagadnienia metrologii długości i kąta - pomiary warsztatowe

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady i ćwiczenia mające na celu zapoznanie uczestników z praktycznym podejściem do zagadnień pomiaru wielkości geometrycznych według modelu GPS i metodami pomiarów długości, kąta i parametrów powierzchni, jak również nabycie umiejętności realizacji samodzielnych zadań w zakładowych laboratoriach długości i kąta.

Dobór wyposażenia pomiarowego do nadzoru procesów produkcyjnych - metrologia długości i kąta w procesach produkcyjnych

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady mające na celu nabycie przez uczestników umiejętności sprawnego doboru sprzętu pomiarowego pod określone zadania metrologiczne wynikające z dokumentacji technologicznej.

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym wg norm ISO 9001 i ISO 17025 + Wymagania stawiane laboratoriom pomiarowym i/lub badawczym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady mające na celu przekazanie uczestnikom umiejętności prawidłowego nadzorowania sprzętu kontrolno-pomiarowego zgodnie z międzynarodowymi standardami jak również znajomość przepisów dotyczących tego tematu. Zapoznanie z wymaganiami stawianymi laboratoriom pomiarowym badawczym i wzorcującym oraz z zagadnieniami związanymi z kalibracją narzędzi pomiarowych oraz jej dokumentowaniem. 

System jakości w laboratorium pomiarowym i/lub wzorcującym wg PN-EN ISO/IEC 17025 + System zarządzania wyposażeniem pomiarowym wg PN-EN ISO 10012

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady mające na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia systemu zarządzania w laboratorium. Zapoznanie z wymaganiami jakie są stawiane laboratoriom przez międzynarodowe normy dotyczące zapewnienia jakości, z praktycznym podejściem do zagadnień budowy systemu jakości i obsługi technicznej klienta, nabycie umiejętności realizacji samodzielnych zadań w strukturze laboratorium.

Niepewność pomiarów - warsztaty teoretyczno-praktyczne

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady i ćwiczenia mające na celu zapoznanie uczestników z metodyką obliczania niepewności pomiarów oraz zdobycie informacji i umiejętności pozwalających na samodzielne szacowanie niepewności. Omówienie zasad i praw panujących w tym zakresie, w odniesieniu do różnych norm jakościowych, takich jak np.: PN-EN ISO 10012-1, PN-EN ISO 14253-1, VDI/VDE/DGQ, DIN ENV 13005 i innych.
Dotyczy głównie pomiarów długości i kąta jak również pomiarów siły, masy, ciśnienia, temperatury i innych wielkości mierzalnych.

SPC - Statystyczne sterowanie procesami

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady i ćwiczenia praktyczne mające na celu nabycie przez uczestników teoretycznej a w szczególności praktycznej wiedzy z zakresu statystycznego nadzorowania procesu produkcyjnego, tak aby korzystając z narzędzi i oprogramowania potrafili przeprowadzić samodzielnie odpowiednie analizy i je właściwie udokumentować. A także poznanie ogólnych wytycznych normalizacyjnych związanych z systemami SPC, teoretycznych podstaw statystyki dla zastosowań przemysłowych, dobieranie odpowiedniej konfiguracji systemu dla własnych potrzeb - zarówno metody jak i narzędzia.

MSA - Metody statystyczne w kwalifikowaniu środków pomiarowych (edycja IV)

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady, ćwiczenia oraz prezentacja gotowych rozwiązań stosowanych i sprawdzonych w zakładach przemysłowych. Przygotowanie pracowników do planowania i realizacji oceny zdolności środków pomiarowych w myśl wymagań specyfikacji ISO/TS 16949:2002, QS 9000.

FMEA - Analiza przyczyn i skutków niezgodności (wg podręcznika AIAG wyd.4)

czytaj więcej
Opis i plan Ogromny postęp w zakresie standaryzacji systemów zarządzania jakością dotyka również funkcji projektowania i przygotowania produkcji, narzuca potrzebę walidowania projektów i procesów. Przynosi to pożytek klientom, bo obniża ryzyko niezgodności wyrobów i usług, jest też w interesie producentów, bo zmniejsza koszty jakości. FMEA jest metodą analizowania ryzyka towarzyszącego projektowaniu i wytwarzaniu.
Szkolenie jest kierowane do osób bezpośrednio zajmujących się projektowaniem konstrukcyjnym i technologicznym, nadzorowaniem procesów wytwarzania jak i przewidzianych do udziału w pracy w zespołach przeprowadzających analizy FMEA. 

Auditor systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady i ćwiczenia praktyczne mające na celu przygotowanie uczestników do tworzenia oraz utrzymywania systemu zarządzania jakością, a także do planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych jako narzędzia do badania skuteczności wdrożonego systemu jakości.

Wewnętrzny audit procesu produkcyjnego

czytaj więcej

Szkolenie auditorów wewnętrznych wg ISO/TS 16949:2009

czytaj więcej

ISO/TS 16949:2009 Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania ISO:9001 w przemyśle samochodowym

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady mające na celu nabycie przez uczestników umiejętności opracowywania systemu zgodnego ze specyfikacją, rozbudowywania istniejącego systemu w zakresie wymagań przemysłu samochodowego, adoptowania istniejącego systemu zgodnego z QS-9000:98 lub ISO/TS 16949:99 do wymagań powyższej specyfikacji. A także poszerzenie swojego rozumienia specyfikacji w świetle intencji (IATF) Internationl Automotive Task Force.

Narzędzia jakości stosowane w przemyśle motoryzacyjnym związane z normą ISO/TS 16949:2009

czytaj więcej
0.191096 ms