https://www.high-endrolex.com/47

https://www.high-endrolex.com/47

https://www.high-endrolex.com/47

Lista szkoleń metrologicznych - LP Products
Mitutoyo Imada Peacock Niigataseiki Kanetec CITIZEN

Lista szkoleń

Wymiarowanie i tolerowanie oraz interpretacja rysunku technicznego zgodnie ze standardami ISO-GPS

czytaj więcej
Opis i plan
Ostatnie kilka lat przyniosło dużo zmian w wymaganiach stawianych dokumentacji technicznej. Pojawiły się nowe wydania norm systemu GPS do najważniejszych możemy zaliczyć: PN-EN ISO 1101:2017-05; PN-EN ISO 1660:2017-05; PN-EN ISO 5459:2011-P; PN-EN ISO 14405-1:2016-12; PN-EN ISO 2692 :2021-E; PN-EN ISO 22081:2021-E.
Wykłady i bardzo duża liczba ćwiczeń mających na celu nabycie przez uczestników umiejętności sprawnego interpretowania wymagań zawartych w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej zgodnie z obowiązującymi standardami.

GD&T - Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w teorii i praktyce

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady i ćwiczenia mające na celu nabycie przez uczestników umiejętności sprawnego interpretowania wymagań GD&T zawartych w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej zgodnie z obowiązującymi standardami ASME oraz zaplanowanie metod pomiaru zidentyfikowanych wymagań.

Kalibracja sprzętu kontrolno-pomiarowego - warsztaty praktyczne

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady i ćwiczenia mające na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności kalibracji szerokiej grupy narzędzi pomiarowych (od suwmiarek po maszyny pomiarowe).

Podstawy wykonywania pomiarów geometrii i obsługa przyrządów pomiarowych - warsztaty szkoleniowe

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady i ćwiczenia mające na celu zapoznanie uczestników z praktycznym, poprawnym użytkowaniem podstawowych przyrządów pomiarowych do pomiarów geometrii. Uczestnicy szkolenia zdobędą kompetencje do wykonywania pomiarów. 
Szkolenie kierowane jest do: 
- kandydatów do pracy na stanowisku kontrolera jakości 
- pracowników działów kontroli jakości i/lub laboratoriów pomiarowych 
- osób wspomagających działy kontroli jakości i/lub laboratoria 
- osób doskonalących swoje umiejętności 
Materiał omawiany na szkoleniu zawiera wiedzę niezbędną każdej początkującej osobie zajmującej się pomiarami i zapewnieniem jakości.

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym wg norm ISO 9001 i ISO 17025
+ Wymagania stawiane laboratoriom wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady mające na celu przekazanie uczestnikom umiejętności prawidłowego nadzorowania sprzętu kontrolno-pomiarowego zgodnie z międzynarodowymi standardami jak również znajomość przepisów dotyczących tego tematu. Zapoznanie z wymaganiami stawianymi laboratoriom pomiarowym badawczym i wzorcującym oraz z zagadnieniami związanymi z kalibracją narzędzi pomiarowych oraz jej dokumentowaniem.

Projektowanie procesów pomiarowych -
Dobór wyposażenia pomiarowego w systemie jakości wg ISO 9001 i IATF16949:2016

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady mające na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zaprojektowania procesu pomiarowego w dowolnym procesie wytwórczym dla wielkości geometrycznych i mechanicznych, m.in.: przedstawienie organizacji jako mapy procesów z uwzględnieniem procesów pomiarowych; zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001 dla procesów wytwarzania, pomiarów i analizy w nowoczesnych organizacjach; pokazanie zasad projektowania procesów; przedstawienie wskaźników które decydują o poprawności ekonomicznej i metrologicznej procesów; przedstawienie grup przyrządów pomiarowych, wykorzystywanych w procesach pomiarowych; nabycie umiejętności samodzielnego doboru wyposażenia pomiarowego do zamierzonych zadań.

SPC - Statystyczne sterowanie procesami

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady i ćwiczenia praktyczne mające na celu nabycie przez uczestników teoretycznej a w szczególności praktycznej wiedzy z zakresu statystycznego nadzorowania procesu produkcyjnego, tak aby korzystając z narzędzi i oprogramowania potrafili przeprowadzić samodzielnie odpowiednie analizy i je właściwie udokumentować. A także poznanie ogólnych wytycznych normalizacyjnych związanych z systemami SPC, teoretycznych podstaw statystyki dla zastosowań przemysłowych, dobieranie odpowiedniej konfiguracji systemu dla własnych potrzeb - zarówno metody jak i narzędzia.

MSA - Metody statystyczne w kwalifikowaniu środków pomiarowych (edycja IV)

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady, ćwiczenia oraz prezentacja gotowych rozwiązań stosowanych i sprawdzonych w zakładach przemysłowych. Przygotowanie pracowników do planowania i realizacji oceny zdolności środków pomiarowych w myśl wymagań specyfikacji ISO/TS 16949:2002, QS 9000.

Niepewność pomiarów - warsztaty teoretyczno-praktyczne

czytaj więcej
Opis i plan Wykłady i ćwiczenia mające na celu zapoznanie uczestników z metodyką obliczania niepewności pomiarów oraz zdobycie informacji i umiejętności pozwalających na samodzielne szacowanie niepewności. Omówienie zasad i praw panujących w tym zakresie, w odniesieniu do różnych norm jakościowych, takich jak np.: PN-EN ISO 10012-1, PN-EN ISO 14253-1, VDI/VDE/DGQ, DIN ENV 13005 i innych.
Dotyczy głównie pomiarów długości i kąta jak również pomiarów siły, masy, ciśnienia, temperatury i innych wielkości mierzalnych.

FMEA - Analiza przyczyn i skutków niezgodności (wg podręcznika AIAG wyd.4)

czytaj więcej
Opis i plan Ogromny postęp w zakresie standaryzacji systemów zarządzania jakością dotyka również funkcji projektowania i przygotowania produkcji, narzuca potrzebę walidowania projektów i procesów. Przynosi to pożytek klientom, bo obniża ryzyko niezgodności wyrobów i usług, jest też w interesie producentów, bo zmniejsza koszty jakości. FMEA jest metodą analizowania ryzyka towarzyszącego projektowaniu i wytwarzaniu.
Szkolenie jest kierowane do osób bezpośrednio zajmujących się projektowaniem konstrukcyjnym i technologicznym, nadzorowaniem procesów wytwarzania jak i przewidzianych do udziału w pracy w zespołach przeprowadzających analizy FMEA.

APQP - Zaawansowane planowanie jakości wyrobu

czytaj więcej
Opis i plan Celem szkolenia jest:
 • nabycie umiejętności w zarządzaniu nowymi projektami według metodyki APQP
 • poznanie użytecznych technik i narzędzi stosowanych w branży motoryzacyjnej, koniecznych douzyskania akceptacji wyrobu przez klienta
Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • kadry kierowniczej
 • liderów
 • członków zespołów zajmujących się planowaniem jakości wyrobu
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • praktycznie wykorzystywać narzędzia związane z APQP
 • prowadzić odpowiedni nadzór nad planowaniem jakości wyrobu.

Przemysłowa technika pomiarowa

czytaj więcej
Opis i plan
Warsztaty oraz wykłady mające na celu przekazanie uczestnikom podstaw wiedzy z zakresu generowania dokumentacji
technicznej w systemach CAD 2D i 3D, porównanie wymagań rysunkowych systemu GPS i GD&T. Przedstawienie
praktycznych aplikacji narzędzi i urządzeń pomiarowych stosowanych w przemyśle branŜy: Automotive, AGD, maszynowy,
lotniczy i innych dotyczących pomiarów geometrycznych, tolerancji kształtu i połoŜenia struktury warstwy wierzchniej oraz
twardości.

CORE TOOLS – Kluczowe narzędzia branży automotive

czytaj więcej
Opis i plan Celem szkolenia jest:
przedstawienie i zapoznanie uczestników z „Core Tools”- kluczowymi systemami i technikami,
które traktowane są jako baza systemów zarządzania branży automotive

Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • kadry kierowniczej
 • liderów
 • pracowników działu jakości i technologii
 • wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji
Program szkolenia:
 • APQP - Planowanie jakości wyrobu - wymagania
 • PPAP - Zatwierdzanie części przez klienta
 • FMEA - Analiza przyczyn i skutków wad
 • SPC - Statystyczne sterowanie procesem
 • MSA - Analiza systemów pomiarowych
 • Ćwiczenia (ewentualnie)

Auditor systemów jakości IATF 16949 stosowanych w branży motoryzacyjnej

czytaj więcej

Wymagania normy ISO 9001:2015

czytaj więcej
Opis i plan Celem szkolenia jest:
zaznajomienie uczestników ze zmianami jakie wprowadza norma ISO 9001:2015

Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • kadry kierowniczej
 • liderów projektów
 • specjalistów ds. jakości, inżynierów jakości
Program szkolenia:
 • Przyczyny, założenia i konsekwencje nowelizacji ISO 9001
 • Najważniejsze zmiany
 • Struktura „High Level Structure”
 • Myślenie oparte na ryzyku
 • Zasady przejścia dla norm w certyfikacji
 • Przegląd wymagań ISO 9001
  - Kontekst organizacji
  - Przywództwo
  - Planowanie
  - Wsparcie
  - Działania operacyjne
  - Ocena wyników
  - Doskonalenie
-0.829489 ms